• 1.jpg
  เนื้อหาวิชา (สอดคล้องกับ ข้อกำหนดของ สภาวิศวกร) ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง รวมไปถึงการแจกแจงแ...

 • 1700615278268.jpg
  เนื้อหาวิชา(สอดคล้องกับ ข้อกำหนดของ สภาวิศวกร)ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ คุณค่าของเงินตามเวลา การประเมินการลงทุน การประเมิน/คั...

 • M_gainfriends_2dbarcodes_BW.png

 • 1.jpg
  การฝึกงานประจำปีการศึกษา 3/25661. ข้อกำหนดสำคัญในการฝึกงาน 1.1 ผ่านการสอบภาษาอังกฤษระดับ A2 ขึ้นไป หรือได้ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ C ขึ้นไปอย่างน้อย 1 ตัว1.2 กรณีที่มีผลการ...

 • 111.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 36,009