• 1687735262097.jpg
    เนื้อหาวิชา (สอดคล้องกับ ข้อกำหนดของ สภาวิศวกร) ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง รวมไปถึงการแจกแจงแ...

  • เนื้อหาวิชา(สอดคล้องกับ ข้อกำหนดของ สภาวิศวกร)ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ คุณค่าของเงินตามเวลา การประเมินการลงทุน การประเมิน/คั...

  • 5E122166-0308-447E-BB05-E831D6BD9360.png

  • TRAINING-65_page-0002.jpg
    การฝึกงานประจำปีการศึกษา 3/25661. ข้อกำหนดสำคัญในการฝึกงาน 1.1 ผ่านการสอบภาษาอังกฤษระดับ A2 ขึ้นไป หรือได้ผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับ C ขึ้นไปอย่างน้อย 1 ตัว1.2 กรณีที่มีผลการ...
Visitors: 22,620