ENGINEERING STATISTICS

เนื้อหาวิชา (สอดคล้องกับ ข้อกำหนดของ สภาวิศวกร)

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง รวมไปถึงการแจกแจงแบบปกติ  ศึกษาเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง ค่าคาดหวัง การทดสอบสมมติฐาน  การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน  รวมถึงศึกษาพื้นฐานความรู้   และการใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

Visitors: 31,622