TRAINING-62 online

แบบฟอร์มต่าง ๆ ในรายวิชาฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ (รหัส 60)

 

IE-TRAINING60-00 ปฏิทินการดำเนินการรายวิชาฝึกงาน นิสิตรหัส 60
IE-TRAINING60-01 แบบฟอร์มเสนอแผนการดำเนินการฝึกงาน นิสิตรหัส 60
IE-TRAINING60-02 เอกสารบันทึกการฝึกงานในแต่ละวัน
IE-TRAINING60-03 แบบฟอร์มสำหรับให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ออกเอกสารขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน
IE-TRAINING60-04 แบบฟอร์มสำหรับประเมินผลการฝึกงานของนิสิต
IE-TRAINING60-05 แบบฟอร์มสำหรับให้คะแนนการนำเสนอฝึกงานนิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ในรายวิชาฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ (รหัส 61)

 

IE-TRAINING-00 ปฏิทินการดำเนินการรายวิชาฝึกงาน นิสิตรหัส 61
IE-TRAINING-01 แบบฟอร์มการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการ
IE-TRAINING-04 แบบฟอร์ม 04 บริษัทปฏิเสธ 

 • 2-1.jpg
  เนื้อหาวิชา (สอดคล้องกับ ข้อกำหนดของ สภาวิศวกร) ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง รวมไปถึงการแจกแจงแ...

 • เนื้อหาวิชา(สอดคล้องกับ ข้อกำหนดของ สภาวิศวกร)ศึกษาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการวิเคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ คุณค่าของเงินตามเวลา การประเมินการลงทุน การประเมิน/คั...

 • 1-1.jpg
  แบบฟอร์มต่าง ๆ ในรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ IE-PROJ-02 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Proposal) IE-PROJ-03 แบบฟอร์มรายงานการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา IE-PR...

 • 1.jpg
  แบบฟอร์มต่าง ๆ ในรายวิชาฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ (รหัส 60) IE-TRAINING63-00 ปฏิทินดำเนินการฝึกงานออนไลน์ IE-TRAINING63-01 เอกสารยินยอมให้นิสิตเข้าฝึกงานออนไลน์ IE-TRAININ...

 • รูปแบบฝึกงาน.jpg
  การฝึกงานประจำปีการศึกษา 25641.Internship from home ฝึกงานจากที่พักโดยรับหัวข้อจากอาจารย์หรือสถานประกอบการ 2.Onsite Internshipฝึกงานจริงกับสถานประกอบการ (อยู่ในภูมิลำเนา) 2.1 น...
Visitors: 12,180