TRAINING-64 ONLINE

การฝึกงานประจำปีการศึกษา 2564

1. Internship from home

ฝึกงานจากที่พักโดยรับหัวข้อจากอาจารย์หรือสถานประกอบการ

2. Onsite Internship ฝึกงานจริงกับสถานประกอบการ (อยู่ในภูมิลำเนา)

  2.1 นิสิตต้องแสดงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องไปฝึกงานที่สถานประกอบการ   2.2 หนังสือตอบรับจากสถานประกอบการ
  2.3 หนังสือแสดงความยินยอมให้ฝึกงานจากผู้ปกครอง 2.4 เอกสารการฉีดวัคซีน 2 เข็ม (จากระบบหมอพร้อม)

       เอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้ข้างล่าง

1. Power point ชี้แจงการฝึกงาน 3/2564
2. IE-01 หนังสือกรอกข้อมูลสถานประกอบการ 
3. ตัวอย่าง เอกสารจากผู้ปกครอง
4. ขั้นตอนการทำหนังสือขอฝึกงานในสถานประกอบการ
5. IE-TRAINING64-02-เอกสารบันทึกการฝึกงานในแต่ละสัปดาห์
6. IE-TRAINING64-03-เอกสารแผนการฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
7. IE-TRAINING64-04-แบบประเมินผลนิสิตฝึกงานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
8. IE-TRAINING64-REPORT-รายงานฝึกงานVisitors: 12,183