IE TRAINING

การฝึกงานประจำปีการศึกษา 2565

1. ข้อกำหนดสำคัญในการฝึกงาน

1.1 ผ่านการสอบภาษาอังกฤษระดับ A2 ขึ้นไป หรือผ่านการอบรมกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์
1.2 กรณีที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ต้องมีเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
1.3 สถานประกอบการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
     1) สถานประกอบการต้องมีวิศวกรอุตสาหการเป็นพี่เลี้ยง
     2) ขอบเขตการฝึกงานต้องเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1.4 เข้าร่วมปฐมนิเทศฝึกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในวันที่ 8 เมษายน 2566

2. ประเภทของการฝึกงาน (ตามมติมหาวิทยาลัย)

2.1 สถานประกอบการ/บริษัท (พื้นที่ปฏิบัติงาน) ต้องอยู่ในพื้นที่ในภูมิลำเนา หรือ พื้นที่ที่นิสิตอาศัยอยู่
2.2 สถานประกอบการ/บริษัท (พื้นที่ปฏิบัติงาน) ไม่อยู่ในพื้นที่ในภูมิลำเนา หรือ พื้นที่ที่นิสิตอาศัยอยู่

3. คะแนนส่วนต่างๆ และเกณฑ์การประเมินผล

3.1 การส่งเอกสารฝึกงาน 20 คะแนน
3.2 ผลประเมินจากสถานประกอบการ 50 คะแนน
3.3 รายงานสรุปผลการฝึกงาน 10 คะแนน
3.4 การนำเสนอสรุปผลการฝึกงาน 20 คะแนน
---- คะแนนรวม 100 คะแนน ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน จึงจะผ่านรายวิชานี้ ---

การส่งเอกสารต่างๆ การตรวจสอบคะแนน ติดตามได้ใน Line OA - IE-TRAINING  https://lin.ee/bO42K5O

Visitors: 18,630