IE TRAINING

การฝึกงานประจำปีการศึกษา 2565

1. ข้อกำหนดสำคัญในการฝึกงาน

1.1 ผ่านการสอบภาษาอังกฤษระดับ A2 ขึ้นไป หรือผ่านการอบรมกับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์
1.2 กรณีที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 2.00 ต้องมีเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
1.3 สถานประกอบการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
     1) สถานประกอบการต้องมีวิศวกรอุตสาหการเป็นพี่เลี้ยง
     2) ขอบเขตการฝึกงานต้องเกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
1.4 เข้าร่วมปฐมนิเทศฝึกงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในวันที่ 8 เมษายน 2566

2. ประเภทของการฝึกงาน (ตามมติมหาวิทยาลัย)

2.1 สถานประกอบการ/บริษัท (พื้นที่ปฏิบัติงาน) ต้องอยู่ในพื้นที่ในภูมิลำเนา หรือ พื้นที่ที่นิสิตอาศัยอยู่
2.2 สถานประกอบการ/บริษัท (พื้นที่ปฏิบัติงาน) ไม่อยู่ในพื้นที่ในภูมิลำเนา หรือ พื้นที่ที่นิสิตอาศัยอยู่

3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง สามารถดาวน์โหลดได้ข้างล่าง

3.1 Power point ชี้แจงการฝึกงาน 3/2565
3.2 IE-TRAINING-01 แบบฟอร์มข้อมูลสถานประกอบการ
3.3 ตัวอย่าง เอกสารจากผู้ปกครอง
3.4 ขั้นตอนการทำหนังสือขอฝึกงานในสถานประกอบการ

Visitors: 16,876