BIG BONUS 3%

ข้อตกลง

1. ทำใส่กระดาษ A4 เขียน ชื่อ-เลขที่-รหัสนิสิต ให้ชัดเจน

2. ส่งที่ตู้ส่งงานหน้าห้อง อ.กานต์

3. อาจารย์จะเปิดตู้ในเวลา 12.00 น. ตรวจทุกวันแล้วประกาศใน fanpage : Ajarnkan IE NU โดยจะประกาศเฉพาะคนที่ทำถูกในแต่ละข้อ ส่วนข้อที่ผิดสามารถมารับกลับไปแก้ไขได้ที่ตู้ส่งงาน

4. ให้แก้ไขข้อที่ผิดให้ถูกต้องจนครบ 4 ข้อ (40 คะแนน) จะได้รับ 3%

5. การแก้ไขให้ทำใส่กระดาษ A4 มาใหม่ ห้ามแก้บนกระดาษเดิม

6. หมดเวลาวันที่ 10 ต.ค. เวลา 16.00 น.

คำชี้แจง         

1. ให้แทน X Y Z ด้วยรหัสนิสิต 3 ตัวท้าย เช่น รหัส 51362479 แทน X=9   Y=7   Z=4

2. ให้ใช้ทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกๆ ข้อ โดยในการคำนวณ SS ให้ปัดเศษทีละเทอม แล้วค่อยนำมาลบกัน

Visitors: 3,735