TRAINING-63 online

แบบฟอร์มต่าง ๆ ในรายวิชาฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ (รหัส 60)

 

IE-TRAINING63-00 ปฏิทินดำเนินการฝึกงานออนไลน์ 
IE-TRAINING63-01 เอกสารยินยอมให้นิสิตเข้าฝึกงานออนไลน์  
IE-TRAINING63-02 เอกสารข้อเสนอการฝึกงานออนไลน์ 
IE-TRAINING63-03 เอกสารผลการฝึกงานออนไลน์รายสัปดาห์ 
IE-TRAINING63-04 เอกสารรายงานผลการฝึกงานออนไลน์
Visitors: 9,161